SATESELE ( arī Lībju, resp. Līvu kalns) – lībiešu pilskalns Gaujas kreisajā krastā, tās pietekas Vējupītes gravas malā, iepretim Turaidai, apm. 1, 5 km uz ZA no ordeņa Siguldas pils. Tā laukums ir 75 x 90 m, vaļņa augstums 8 m, vaļņa garums – 75 m. Senā ieejas vieta konstatējama vaļņa rietumu pusē, kur tagad ved ceļš. Vaļņa priekšā bijis grāvis, kas tagad vēl daļēji saglabājies vaļņa ziemeļaustrumu pusē.

Pilskalns vairākkārt minēts Indriķa hronikā arī kā līvu „stiprākā pils”. Vēsturnieki ir vienisprātis, ka šeit atradusies lībiešu vecākā Dabreļa pils. Dabrelis acīmredzot ir bijis šīs apkārtnes Gaujas kreisā krasta lībiešu vecākais.

Hronikā sīki aprakstītas Sateseles lībiešu cīņas ar vāciešiem un to sabiedrotajiem 1206. un 1212. gadā, vaļņa pārrakšana un pils ieņemšana. Pārrakuma vieta vēl tagad saskatāma valnī.

Ē. Mugurēviča komentārs grām.: Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. – R., „Zinātne”, 1993, 367.;
Jemeļjanovs, E. Pilskalni Turaidas novadā. // Turaidas muzejrezervāts. Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē. Apdzīvotības problēmas. 1998. gada 29. augusta konferences materiāli. – „Nordik”, 1999, 8 .