SAKALA (lat.Sackala) – teritorija tag. Igaunijas dienvidos starp Sontaganu un Ugauniju. Sakalas administratīvais centrs 13. gs. sākumā bijusi Vilandes pils. Sakala robežojās ar lībiešu Metsepoli un latgaļu (letu) Tolovu (Tālavu).

Mugurēvičs, Ē. Komentāri grām.: Indriķa hronika. – R., „Zinātne”, 1993, 379.