PAR PIRMAJIEM LĪVU ĶĪLNIEKIEM (INDRIĶA HRONIKA IV: 4)
[ 1200.g. vasara]

Tomēr bīskaps1 , līvu nodevīguma dēļ neticēdams viņu mieram, kuru viņi jau tik daudz reižu bija lauzuši, pieprasīja no Anno2 un Kaupo un citiem zemes vecākajiem ķīlniekus. Vāciešu uzlūgti, viņi visi sanāca kopā uz dzīrēm un tika ieslēgti kādā namā. Baidīdamies, ka viņus aizvedīs pa jūru uz Vāciju, viņi nodeva bīskapa kunga rīcībā ap 30 savu zēnu, kas pie Daugavas un Turaidā bija dižciltīgākie. Viņš tos ar prieku pieņēma un, uzticēdams zemi tam Kungam, aizbrauca uz Vāciju.

Indriķa Hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. R., „Zinātne”,1993, 59. – 61.

1 Alberts
2 Turaidietis Anno – viens no šī novada vecākajiem, kurš sadarbojās ar vāciešiem un bija vismaz viena ciema pārvaldnieks. Ē. Mugurēvičs uzskata, ka šis ciems varētu tikt identificēts ar 1248. g. dokumentos minēto Ennisili, vēlāko Ennenbergas (Hof Hennenberg) , pēc tam Sējas muižu (Zögenhof). Tās teritorijā atrodas pilskalns pie Gavēņu mājām (agrākās Enneskalnu mājas). Šķiet, ka Anno bijis pirmais Turaidā kristītais lībietis, kas pēc kristīšanas ieguvis Johannesa (Anno) vārdu. - Ē. Mugurēviča komentāri grām. : Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. R., „Zinātne”,1993, 343. , 371.