[MODENAS GUILJELMO VIZĪTE LIVONIJĀ] (INDRIĶA HRONIKA XXIX: 2, 3)
[1225. g. pavasaris]

2. Šai pašā gadā augstu cienījamais Rīgas bīskaps bija aizsūtījis savu priesteri Maurīciju uz Romas kūriju, lai izlūgtos apustuliskā krēsla legātu Līvzemei. Un visaugstais priesteris apmierināja viņa lūgumu un norīkoja augstu cienījamo Modenas bīskapu1 , savu galma kancleru, ar šo pašu priesteri uz Līvzemi, un viņš ar savu saimi, krustnešiem un visiem saviem pavadoņiem ieradās Daugavā. Rīdzinieki devās viņam pretī, sagaidīja viņu un ar lielu prieku aizvadīja uz pilsētu. Arī viņš priecājās līdz ar tiem un teica Jēzu Kristu, jo atrada tik slavējami iedēstīto Dieva vīna dārzu un ar daudzu ticīgo asinīm slacīto baznīcu tik lielu un tik plaši izpletušos […]

3. […] Pēc tam viņš, vēlēdamies redzēt arī citus līvus, tāpat arī letus un igauņus, devās uz Turaidu […] Vispirms viņš ieradās Kubeselē, kur līviem svinīgi noturēja misi un sludināja pestīšanas vārdu, lai tos stiprinātu katoļticībā. Tad viņš to pašu darīja Vitiselē2 un Lēdurgā […] Tad viņš tālāk devās uz Ugauniju […] Un viņš slavēja to Kungu, jo arī Igaunijā bija atradis ticīgo kopienu. […] Pēc tam viņš atgriezās letu zemē, un Trikātā pie viņa sapulcējās leti no visa apgabala, ko sauc par Tolovu, un viņš tiem ar prieku sludināja Dieva vārdu […] Un no turienes viņš devās tālāk uz Cēsīm, kur viņu ar dziļu bijību sagaidīja ordeņa brāļi un citi tur dzīvojošie vācieši, un sastapa te milzum daudz vendu un letu. […] Pēc tam viņš Siguldā sniedza līdzīgas dievbijības pamācības un jo dedzīgi aicināja līvus turpmāk vairs nenoniecināt savas kristības sakramentus un neatgriezties pagānismā. Un viņš allaž jo cītīgi aicināja ordeņa brāļus un pārējos vāciešus citos apgabalos līviem, letiem un pārējiem jaunkristītajiem mācīt kristīgo ticību, uzlikt viņu pleciem tīkamu Jēzus Kristus nastu un izturēties saudzīgi pret viņiem kā desmitās tiesas, tā citos jautājumos, lai viņi pārāk lielā smaguma dēļ neatgrieztos atkal neticībā. To visu paveicis, viņš atgriezās Rīgā.

Indriķa Hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. R. „Zinātne”, 1993, 311, 313, 315.

1 Modenas Guiljelmo (Vilhelmu)
2 Vitisele – Vidriži, Vetišciems – sk. Ē. Mugurēviča komentārus šim vārdam grām.: Indriķa hronika. R., 1993, 414.

Skatīt tekstu oriģinālvalodā