DESMITĀ TIESA (desmitā daļa no iedzīvotāju ienākumiem) – 12./ 13. gs. vācu iekarotāju Baltijā ievestais feodālās rentes veids. Sākotnēji tās lielums bija viens birkavs labības ( ap 158 kg) no katra zemes arkla, kā arī desmitā tiesa no lopiem, medus u. c. lauksaimniecības produktiem. No šiem ienākumiem ordenim vajadzēja uzturēt priesterus (sākotnēji to nebija vairāk par diviem) un vācu piļu garnizonu.

Ē. Mugurēviča komentārs grām. : Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. – R., „Zinātne”, 1993, 370.